Zasady organizacyjne

> Każdy kurs trwa rok i podzielony jest na trzy trymestry, które są jednocześnie okresami rozliczeniowymi.

> Szkoła oferuje system wpłat, który umożliwia uiszczenie opłaty za naukę w dogodnych ratach.

> Określenie poziomu zaawansowania i kwalifikacja uczniów do konkretnych grup ma formę nieodpłatnych rozmów kwalifikacyjnych oraz testów.

> Program uwzględnia potrzeby i zainteresowania każdej z grup wiekowych i realizowany jest przez profesjonalny zespół lektorski wyspecjalizowany w metodyce nauczania.

> Szkoła sprawuje stały nadzór metodyczny nad trybem realizacji materiału.

> Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w grupach liczących nie więcej niż 8 osób.

> W trakcie roku realizujemy zakres materiału pełnego poziomu językowego.

> Systematycznie sprawdzamy postępy w nauce poprzez testy i sprawdziany , oraz dajemy wskazówki do dalszej pracy, co gwarantuje osiągnięcie sukcesu.

> Rodzice mogą otrzymać w każdym czasie informację na temat postępów dzieci w nauce.

> Dajemy gwarancję postępów w nauce pod warunkiem przestrzegania zasad pracy obowiązujących w szkole.

> Uczniowie którzy z przyczyn losowych opuścili zajęcia, mogą uzupełnić braki na bezpłatnych indywidualnych konsultacjach.

> Wzajemne zobowiązania szkoły oraz jej uczniów, reprezentowanych przez ich opiekunów, zawarte są w pisemnej umowie.

> Uczniowie którzy uzyskali pozytywne wyniki testów zamykających rok szkolny, otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz prawo do kontynuowania nauki na kolejnym stopniu zaawansowania.

> Każdy kursant powinien posiadać swój własny „nieuzupełniony” podręcznik, teczkę na dodatkowe materiały, oraz zeszyt do notowania słówek.

Gwarantujemy wysoką zdawalność na egzaminach oraz zdecydowane postępy w nauce i realizację celów określonych w programie kursu wszystkim tym Kursantom, którzy regularnie uczestniczą w zajęciach i przybywają na nie punktualnie. Stosują się do poleceń lektorów, i wykonują wszystkie zalecane przez nich ćwiczenia, zadania, oraz prace domowe. Korzystają z własnego podręcznika i stosują się do instrukcji w nim zawartych. Biorą aktywny udział w zajęciach, czynnie współpracują z innymi uczestnikami kursu, oraz systematycznie opanowują oraz powtarzają przerobiony materiał, podchodząc do wszystkich testów.

Pamiętaj, że z nami zdasz bezpiecznie każdy egzamin !